วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

GAT PAT 55 GAT PAT 2555 สอบ GAT PAT ปีการศึกษา 2555 แนวทาง การสอบ ขอบเขต เนื้อหาที่ใช้สอบ
รับสอนพิเศษ ม.ปลาย ม.4 5 6 เรียนพิเศษตัวต่อตัว วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หลักสูตร ไทย EP และ inter สอนพิเศษที่บ้าน เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ติวสอบ GAT สอนพิเศษ PAT 1 - PAT 7 สอนพิเศษ สมาร์ทวัน smart-IGAT PAT ปีการศึกษา 2555 แนวทาง การสอบ

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555 (สอบเดือนมีนาคม 2555)
 
วันอาทิตยที่ 4 มีนาคม  2555   
08.30 – 11.30 น.    PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
13.00 – 16.00 น.    PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม  2555
08.30 – 11.30 น.      PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
13.00 – 16.00 น.      PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม  2555     
08.30 – 11.30 น.    GAT ความถนัดทั่วไป
13.00 – 16.00 น.    PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 
08.30 – 11.30 น.      PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
13.00 – 16.00 น.      PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
                              PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
                              PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
                              PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
                              PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
                              PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ประกาศผลสอบวันที่ 10 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ สทศ. ที่ www.niets.or.th


 
การสอบ GAT/PAT สอบอะไร? สอบไปทำไม?
GAT (General Aptitude Test) : ความถนัดทั่วไป
คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ ประสบความสำเร็จ แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่1 การอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา     
ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

PAT (Professional and Academic Aptitude Test) : ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้นๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ ให้ ประสบความสำเร็จ  มี 7 ประเภท  ดังนี้

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี


คำถามยอดฮิตการสอบ GAT/PAT
1. นักเรียน ม.5 สมัครสอบ GAT/PAT ไดhหรือไม่
 
ตอบ  ไม่ได้ เพราะต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป (ณ วันสอบ)
 
2. คะแนน GAT/PAT ใช้ได้กี่ปี
 
ตอบ  เก็บคะแนนไว้ใช้ได้ 2 ปี (นับจากวันสอบ)
 
3. หากต้องการใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT สามารถขอได้กี่วิธี
 
ตอบ  วิธีที่ 1 : ขอใบรายงานผลผ่านระบบ E-SCORE (เข้าไปที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th)
        วิธีที่ 2 : ขอใบรายงานผลด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36)
        วิธีที่ 3 : ขอใบรายงานผลทางไปรษณีย์  ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบคำร้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ตั๋วแลกเงิน (ค่าธรรมเนียมการขอใบรายงานผล ราคา 20 บาท/แผ่น) และส่งซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตนเอง
 

ขอบเขตการสอบและเนื้อหาที่ใช้สอบ

เนื้อหา
1. ตรรกศาสตร์
2. เซต
3. ระบบจำนวนจริง
4. ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
5. ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
6. เรขาคณิตวิเคราะห์
7. ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม
8. เมทริกซ์
9. เวกเตอร์
10. จำนวนเชิงซ้อน
11. กำหนดการเชิงเส้น
12. ลำดับและอนุกรม
13. แคลคูลัสเบื้องต้น
14. การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
15. ความน่าจะเป็น
16. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
17. การแจกแจงปกติ
18. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล
 
ศักยภาพ
การคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

เนื้อหา
1. เคมี
2. ชีววิทยา
3. ฟิสิกส์
4. โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ

ศักยภาพ
1. คิดแบบนักวิทยาศาสตร์
2. แก้ปัญหาแบบนักวิทยาศาสตร์
3. ทักษะการอ่านบทความแบบนักวิทยาศาสตร์
4. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

เนื้อหา
1. กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลื่อนที่)
2. ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
3. เคมี (สาร และสมบัติของสาร)
4. พลังงาน ความร้อน และของไหล
5. คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
 

ศักยภาพ  
1. การคิดวิเคราะห์
2. ความถนัดเชิงช่าง
3. ความคิดเชิงตรรกะ
4. สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
5. การแก้ปัญหา
6. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื้อหา
1. ตรรกศาสตร์ และการคิดแก้ปัญหา
2. วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
3. ความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
 
ศักยภาพ  
1. การรับรู้และการสื่อสารด้วยภาพสองมิติและสามมิติ
2. การออกแบบ
3. ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
4. การเขียนทัศนียภาพ


เนื้อหา
1.ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู
 
ศักยภาพ
1.ความสามารถในการเรียนรู้
2.คุณลักษณะความเป็นครู

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 
เนื้อหา
1. ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและวัฒนธรรม
2. ทัศนศิลป์ และการออกแบบ
3. ดนตรีไทย - ดนตรีสากล
4. นาฎศิลป์ไทย - ศิลปะการแสดง
 
ศักยภาพ  
1. ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
2. การคิดวิเคราะห์ - การสังเคราะห์
3. การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก และจักษุภาษา
4. ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ การสื่อสาร ภาษาเสียง ภาษาภาพ และการสื่อสารทางการออกแบบ
 
เนื้อหา
1. คำศัพท์พื้นฐาน
2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3. สำนวนในสถานการณ์ต่างๆ
4. วัฒนธรรมฝรั่งเศสและฝรั่งเศสปัจจุบัน
5. การออกเสียง
 
ศักยภาพ  
1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ
2. ความสามารถในการตีความ
3. ความสามารถในการขยายความและสรุปความ
4. ความสามารถในการสื่อสาร
5. ทักษะการเขียน

เนื้อหา
1. คำศัพท์พื้นฐานระดับมัธยมปลาย
2. ไวยากรณ์
3. วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี

ศักยภาพ  
1. ความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันใน -สถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง
และเหมาะสมและสำนวน
2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ การตีความ การขยายความ และ
การสรุปความ

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 
เนื้อหา
1. คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
2. คันจิขั้นพื้นฐาน
3. ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
4. สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
5. ญี่ปุ่นศึกษา
 
ศักยภาพ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการเขียน
3. ความสามารถในการอ่าน
 
เนื้อหา
1. คำศัพท์
2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3. สำนวน

ศักยภาพ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการเขียน
3. ความสามารถในการอ่าน
 

เนื้อหา
1. ไวยากรณ์
2. วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ - ไทย
3. คำศัพท์
4. ความเข้าใจภาษา
 
ศักยภาพ  
1. ความสามารถในการสื่อสารตามสถานการณ์
2. ความสามารถในการแยกแยะ
3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ
 
เนื้อหา
1. คำศัพท์พื้นฐาน
2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3. ความเข้าใจภาษา
 
ศักยภาพ  
1. ความสามารถในการอ่านเขียน
2. ความสามารถในการแปลความ
3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ
 
คำแนะนำก่อนสอบ GAT/PAT

ระเบียบการเข้าห้องสอบ
1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ
5. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
7. อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้สำหรับดูเวลาเท่านั้น)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
1. ดินสอดำ 2 B
2. ยางลบ
3. ปากกา
เอกสารที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
- บัตรนักเรียน (ที่มีรูปถ่าย) หรือ
- บัตรที่ทางราชการออกให้ (ที่มีรูปถ่าย) ต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ
 
คำแนะนำในการทำข้อสอบ
1. ตรวจสอบกระดาษคำตอบว่าเป็นชื่อของตนเอง
2. เซ็นชื่อบนกระดาษคำตอบและใบเซ็นชื่อ โดยลายเซ็นต้องเหมือนกันทั้ง 2 แห่ง
3. อ่านคำแนะนำในการทำข้อสอบแต่ละวิชาให้เข้าใจ และตรวจสอบว่าได้ข้อสอบครบทุกหน้า
4. ใช้ดินสอ 2B ระบายคำตอบลงบนกระดาษคำตอบให้เต็มวง ถ้าจะลบต้องลบให้สะอาด

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2217-3800
โทรสาร 0-2219-2996
เว็บไซต์ www.niets.or.th
 
คุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป(ณ วันสอบ)
ค่าสมัครวิชาละ 140 บาท
ช่องทางการสมัครสมัครทางเว็บไซต์สทศ. www.niets.or.th

 
กำหนดการดำเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT  สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2555
ครั้งที่  2/2555 (สอบเดือนมีนาคม 2555)
กิจกรรม กำหนดการ
วันสอบ GAT/PAT 3 – 6 มีนาคม 2555

กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ/สมุทรปราการ/นนทบุรี/ปทุมธานี


1)  ลงทะเบียน (ผู็สมัครรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)      10 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2554
2)  สมัครสอบและเลือกจังหวัด และเขต หรือ อำเภอที่ต้องการสอบ 10 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2554
3)  ชำระเงิน 10 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2554
4)  ระบุโรงเรียนที่จะเลือกเป็นสนามสอบหลังการชำระเงิน  10 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2554
 
กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบจังหวัดอื่น

1)  ลงทะเบียน (ผู็สมัครรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)   10 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2554
2)  สมัครสอบและเลือกจังหวัด/อำเภอที่จะสอบ   10 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2554
3)  ชำระเงิน      10 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2554
4)  ตรวจสอบ / แก้ไขข้อมูลจังหวัด/อำเภอที่จะสอบ   10 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2554
 
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร    10 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2554
 

หมายเหตุ.- สทศ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
ประกาศเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ  พร้อมพิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ     29 ธันวาคม 2554
ประกาศผลสอบ 10 เมษายน 2555


เรารับสอนพิเศษทุกวิชา ทุกระดับ โดยติวเตอร์คุณภาพ มืออาชีพ ดังนี้


• รับสอนพิเศษอนุบาล ตัวต่อตัว

- ติวสอบเข้า ป.1
- ติวข้อสอบเข้า ป.1
- ติวสอบเข้า ป.1 โรงเรียนดัง เช่น สาธิตปทุมวัน สาธิตจุฬา สาธิตเกษตรมศว.
- ติวสอบเข้า ป.1 เรียนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้านภาษา ด้านตัวเลข/คณิตศาสตร์ และเชาวน์ปัญญา สำหรับน้องระดับอนุบาล• รับสอนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ทุกวิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม ทั้งหลักสูตรไทย EP และ Inter

- เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพื่อปรับพื้นฐาน เรียนให้ทันเพื่อน
- เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพิ่มเกรด
- เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพื่อเสริมความเข้าใจในห้องเรียน
- เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพื่อสอบแข่งขัน สสวท.
- เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพื่อสอบโอเน็ต ONET
- เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพื่อเน้นเตรียมสอบ สอนพิเศษตัวต่อตัว วิชา คณิต วิทย์ ไทย สังคม อังกฤษ ทั้งหลักสูตรไทย EP อินเตอร์ สองภาษา
- ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง เช่น หอวัง สวนกุหลาบ บดินทร์เดชา เซนต์คาร์เบรียล เป็นต้น• รับสอนพิเศษ ม.ต้น  ตัวต่อตัว ทุกวิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม ทั้งหลักสูตรไทย EP และ Inter

- เรียนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ม.1,2,3 เพื่อปรับพื้นฐาน เรียนให้ทันเพื่อน
- เรียนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ม.1,2,3 เพิ่มเกรด
- เรียนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ม.1,2,3 เพื่อเสริมความเข้าใจในห้องเรียน
- เรียนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ม.1,2,3 เพื่อสอบโอเน็ต ONET
- เรียนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ม.1,2,3 เพื่อเน้นเตรียมสอบ สอนพิเศษตัวต่อตัว วิชา คณิต วิทย์ ไทย สังคม อังกฤษ ทั้งหลักสูตรไทย EP อินเตอร์ สองภาษา
- ติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เช่น เตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นต้น• รับสอนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ทุกวิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ฝรั่งเศส เยอรมัน ทั้งหลักสูตรไทย EP และ Inter

- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อปรับพื้นฐาน เรียนให้ทันเพื่อน
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อเพิ่มเกรด
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อเสริมความเข้าใจในห้องเรียน
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบโอเน็ต ONET
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบแอดมิชชั่น Admission
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ บางมด ศิลปากร  มหิดล เป็นต้น
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ GAT ไทยเชื่อมโยง Gat ภาษาอังกฤษ
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบแข่งขันต่างๆ
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 1  (คณิตศาสตร์)
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 2  (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 3  (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 4  (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 5  (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 6  (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.1  (ภาษาฝรั่งเศส)
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.2  (ภาษาเยอรมัน)
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.3  (ภาษาญี่ปุ่น)
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.4  (ภาษาจีน)
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.5  (ภาษาบาลี)
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.7  (ภาษาสเปน)
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ smart-I
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ smart-II
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ IGCSE ทุกวิชา
- เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ SAT Math SAT English

และคอร์สอื่นๆ อีกมากมาย ตามที่ผู้เรียนต้องการ


• รับสอนพิเศษ มหาวิทยาลัย ตัวต่อตัว ทุกวิชา ทั้งหลักสูตรไทย EP และ Inter

  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา แคลคูลัส 1,2,3  ของทุกมหาวิทยาลัย
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา ฟิสิกส์ 1,2 ของทุกมหาวิทยาลัย
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา เคมี 1,2 ของทุกมหาวิทยาลัย
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา ชีววิทยา ของทุกมหาวิทยาลัย
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา สรีรวิทยา ของทุกมหาวิทยาลัย
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา GED
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา GMAT
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา บัญชีขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา Business Finance
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา สถิติ
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา เศรษฐศาสตร์
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว วิชา Business Finance

• รับสอนพิเศษ ติวสอบภาษา สอบวัดระดับภาษา

  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัวภาษาญี่ปุ่น       (Japanese) 
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัวภาษาจีนกลาง   (Chinese)  
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัวภาษาเยอรมัน    (Deutsch)
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัวภาษาอิตาลี       (Italian)  
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัวภาษาเกาหลี      (Korea)
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัวภาษารัสเซีย      (Russian)  
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว CU-TEP                               
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว TU-GET                             
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว IELTS                              
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว TOEIC                                       
  - สอนพิเศษ ตัวต่อตัว TOEFL      

• รับจัดอบรมภาษา Training ให้กับ หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน Office ตามความต้องการ โดยติวเตอร์มืออาชีพ

  - การเขียน E-mail จดหมายธุรกิจ Outlook
  - การสนทนาทางโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
  - การสนทนาในการทำงาน
  - การนำเสนอ Project เช่น การเสนอขายสินค้า บริการ แก่ลูกค้าต่างชาติ
  - ต้องการให้จัดคอร์สให้ ติดต่อสอบถามได้
  - จัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน เป็นต้น
  ทุกคอร์สเรามีติวเตอร์มืออาชีพ พร้อมให้บริการแก่ทุกท่าน

• รับสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ชาวจีน ชาวเกาหลี ชาวญี่ปุ่น ชาวอินเดีย โดยติวเตอร์มืออาชีพทุกคนที่เลือกจุฬาหัวกะทิไปสอนแล้ว ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า
"ได้ผลที่สุด ไม่ผิดหวัง สอบได้ตามที่ตั้งใจไว้ และมั่นใจในคุณภาพ สมดังกับที่มา จุฬาหัวกะทิ"
"เราสอนด้วยประสบการณ์ บริการด้วยความเต็มใจ มอบความรู้ให้เต็มความสามารถ"

--------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถาม หรือสนใจสมัครเรียน ติดต่อมาที่เบอร์ (ตลอด 24 ชม.)
หรือติดต่อโดยตรง :: 086-9750156
http://www.chula-tutor.com
--------------------------------------------
------------------------------

บริการหลักสูตรอื่นๆ ที่จุฬาหัวกะทิติวเตอร์ให้บริการสอน ได้แก่
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษระดับ อนุบาล ตัวต่อตัว
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษระดับ ประถม ตัวต่อตัว
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ วิทย์ ตัวต่อตัว
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ คณิต ตัวต่อตัว
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ อังกฤษ ตัวต่อตัว
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน โปรตุเกส ฯลฯ
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบวัดระดับภาษาจีน
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบวัดระดับภาษาเกาหลี
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ CU-TEP,TU-GET
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ IELTS,TOEFL,TOEIC และอื่นๆ
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ GAT/PAT/O-NET/A-NET
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์ติวสอบ มหิดล อินเตอร์ เตรียมสอบมหิดลอินเตอร์
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ ไทย สังคม Gat ไทยเชื่อมโยง Gat อังกฤษ
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับติวสอบแพทย์ กสพท. ทุกวิชา
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิค โปรแกรมต่างๆ
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์สอบตรง ศิลปากร มศว. วชิรพยาบาล แพทย์พระมงกุฎ แพทย์รามา
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ อินเตอร์ ทุกเกรด
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สสวท ป.3 ป.6
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับติวสอบตรงเข้า ธรรมศาสตร์ Smart I Smart II
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบตรงเข้าลาดกระบัง
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบตรงเข้าพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบตรงเข้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบตรงเข้า ม.เกษตร
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สมาร์ทวัน
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ ที่บ้านตัวต่อตัว/กลุ่มย่อย
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัว/กลุ่มย่อย
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษ
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสมัครครูสอนพิเศษตามบ้าน


iTech SlideShow

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ทุกวิชา โดยจุฬาหัวกะทิติวเตอร์ ติวเตอร์คุณภาพ มาตรฐานวิชาการ

จุฬาหัวกะทิติวเตอร์ สถาบันคุณภาพด้านการสอนพิเศษ บริการคัดเลือกและจัดส่งติวเตอร์ไปสอนถึงบ้านในทุกวิชา โดยทีมติวเตอร์ จุฬา-ธรรมศาสตร์ ต่างประเทศ และมหาลัยชั้นนำ คุณภาพ 100% ดำเนินการบริหารโดย อ.ดร. ที่เคยจบจากจุฬาและได้ทุนไปศึกษาต่อเมืองนอก

เรารับสอนพิเศษทุกวิชา ทุกระดับ โดยติวเตอร์คุณภาพ มืออาชีพ ดังนี้

• รับสอนพิเศษอนุบาล ตัวต่อตัว


   - ติวสอบเข้า ป.1 
   - ติวข้อสอบเข้า ป.1
   - ติวสอบเข้า ป.1 โรงเรียนดัง เช่น สาธิตปทุมวัน สาธิตจุฬา สาธิตเกษตรมศว.
   - ติวสอบเข้า ป.1 เรียนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว ด้านภาษา ด้านตัวเลข/คณิตศาสตร์ และเชาวน์ปัญญา สำหรับน้องระดับอนุบาล

• รับสอนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ทุกวิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม ทั้งหลักสูตรไทย EP และ Inter

 
   - เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพื่อปรับพื้นฐาน เรียนให้ทันเพื่อน
   - เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพิ่มเกรด
   - เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพื่อเสริมความเข้าใจในห้องเรียน
   - เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพื่อสอบแข่งขัน สสวท.
   - เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพื่อสอบโอเน็ต ONET
   - เรียนพิเศษประถม ตัวต่อตัว ป. 1,2,3,4,5,6 เพื่อเน้นเตรียมสอบ สอนพิเศษตัวต่อตัว วิชา คณิต วิทย์ ไทย สังคม อังกฤษ ทั้งหลักสูตรไทย EP อินเตอร์ สองภาษา
   - ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง เช่น หอวัง สวนกุหลาบ บดินทร์เดชา เซนต์คาร์เบรียล เป็นต้น

• รับสอนพิเศษ ม.ต้น  ตัวต่อตัว ทุกวิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม ทั้งหลักสูตรไทย EP และ Inter

 
   - เรียนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ม.1,2,3 เพื่อปรับพื้นฐาน เรียนให้ทันเพื่อน
   - เรียนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ม.1,2,3 เพิ่มเกรด
   - เรียนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ม.1,2,3 เพื่อเสริมความเข้าใจในห้องเรียน
   - เรียนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ม.1,2,3 เพื่อสอบโอเน็ต ONET
   - เรียนพิเศษ ม.ต้น ตัวต่อตัว ม.1,2,3 เพื่อเน้นเตรียมสอบ สอนพิเศษตัวต่อตัว วิชา คณิต วิทย์ ไทย สังคม อังกฤษ ทั้งหลักสูตรไทย EP อินเตอร์ สองภาษา
   - ติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เช่น เตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นต้น

• รับสอนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ทุกวิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ฝรั่งเศส เยอรมัน ทั้งหลักสูตรไทย EP และ Inter

 
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อปรับพื้นฐาน เรียนให้ทันเพื่อน
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อเพิ่มเกรด
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อเสริมความเข้าใจในห้องเรียน
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบโอเน็ต ONET
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบแอดมิชชั่น Admission
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ บางมด ศิลปากร  มหิดล เป็นต้น
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ GAT ไทยเชื่อมโยง Gat ภาษาอังกฤษ
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบแข่งขันต่างๆ
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 1  (คณิตศาสตร์)
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 2  (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 3  (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 4  (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 5  (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 6  (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.1  (ภาษาฝรั่งเศส)
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.2  (ภาษาเยอรมัน)
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.3  (ภาษาญี่ปุ่น)
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.4  (ภาษาจีน)
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.5  (ภาษาบาลี)
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ PAT 7.7  (ภาษาสเปน)
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ smart-I
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ smart-II
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ IGCSE ทุกวิชา
   - เรียนพิเศษ ม.ปลาย ตัวต่อตัว ม. 4,5,6 เพื่อสอบ SAT Math SAT English

และคอร์สอื่นๆ อีกมากมาย ตามที่ผู้เรียนต้องการ

ทุกคนที่เลือกจุฬาหัวกะทิไปสอนแล้ว ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า           "ได้ผลที่สุด ไม่ผิดหวัง สอบได้ตามที่ตั้งใจไว้ และมั่นใจในคุณภาพ สมดังกับที่มา จุฬาหัวกะทิ"
"เราสอนด้วยประสบการณ์ บริการด้วยความเต็มใจ มอบความรู้ให้เต็มความสามารถ"
--------------------------------------------
ติดต่อสอบถาม หรือสนใจสมัครเรียน ติดต่อมาที่เบอร์ (ตลอด 24 ชม.)
หรือติดต่อโดยตรง :: 086-9750156
www.chula-tutor.com
-------------------------------------------- 
บริการหลักสูตรอื่นๆ ที่จุฬาหัวกะทิติวเตอร์ให้บริการสอน ได้แก่

จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษระดับ อนุบาล ตัวต่อตัว
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษระดับ ประถม ตัวต่อตัว
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ วิทย์ ตัวต่อตัว
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ คณิต ตัวต่อตัว
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ อังกฤษ ตัวต่อตัว
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน โปรตุเกส ฯลฯ
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบวัดระดับภาษาจีน
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบวัดระดับภาษาเกาหลี
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ CU-TEP,TU-GET
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ IELTS,TOEFL,TOEIC และอื่นๆ
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ GAT/PAT/O-NET/A-NET
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์ติวสอบ มหิดล อินเตอร์ เตรียมสอบมหิดลอินเตอร์
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ ไทย สังคม Gat ไทยเชื่อมโยง Gat อังกฤษ
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับติวสอบแพทย์ กสพท. ทุกวิชา
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิค โปรแกรมต่างๆ
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์สอบตรง ศิลปากร มศว. วชิรพยาบาล แพทย์พระมงกุฎ แพทย์รามา
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ อินเตอร์ ทุกเกรด
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สสวท ป.3 ป.6
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับติวสอบตรงเข้า ธรรมศาสตร์ Smart I Smart II
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบตรงเข้าลาดกระบัง
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบตรงเข้าพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบตรงเข้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สอบตรงเข้า ม.เกษตร
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ สมาร์ทวัน
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษ ที่บ้านตัวต่อตัว/กลุ่มย่อย
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัว/กลุ่มย่อย
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษ
จุฬาหัวกะทิติวเตอร์รับสมัครครูสอนพิเศษตามบ้าน 
iTech SlideShow

ติวเตอร์สอนพิเศษระดับเด็กอนุบาล


ติวเตอร์สอนพิเศษระดับประถมศึกษา


ติวเตอร์สอนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ติวเตอร์สอนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ติวเตอร์สอนพิเศษระดับมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จุฬาหัวกะทิติวเตอร์ อันดับหนึ่งด้านการสอนพิเศษตัวต่อตัว มีสอนทุกระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย ติวเตอร์คุณภาพที่ผู้ปกครองและน้องๆบอกต่อ

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว ทุกวิชา ทุกระดับโดยจุฬาหัวกะทิ รับประกันผล เริ่มต้น 180 บาท/ชม. เลือกวันเวลาได้ กำหนดสถานที่เรียนได้ โดยทีมติวเตอร์จากจุฬาและสถาบันชั้นนำ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย รับประกันผล 100% โทรจองเรียนได้ที่ 086-9750156


คอร์สยอดนิยมที่ผู้ปกครองและน้องๆ เลือกเรียนพิเศษกับจุฬาหัวกะทิ

ประเภทติวปรับพื้นฐาน ติวเสริมในห้องเรียน เพิ่มเกรด (มีทุกหลักสูตร ไทย,EP,Inter)
คณิตศาสตร์ (Math)           ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย 
ภาษาอังกฤษ   (English)     ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์     (Sci)          ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
ภาษาไทย       (Thai)         ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
สังคม           (Social)        ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
ฟิสิกส์            (Physics)     ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย
เคมี               (Chemical)   ระดับ ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย
ชีววิทยา            (Biology)    ระดับ ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย

ประเภทติวสอบเข้า ป.6 เข้า ม.1, ม.3 เข้า ม.4 (มีทุกหลักสูตร ไทย,EP,Inter,Gifted)
คณิตศาสตร์ (Math)           ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย      
วิทยาศาสตร์     (Sci)          ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
ภาษาอังกฤษ   (English)     ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
ภาษาไทย       (Thai)          ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
สังคม           (Social)         ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
ONET,ANET                      ระดับ ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย

ประเภทติวสอบภาษา สอบวัดระดับภาษา
ภาษาญี่ปุ่น        (Japanese)  ระดับ มหาวิทยาลัย-วัยงาน
ภาษาจีนกลาง   (Chinese)     ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
ภาษาเยอรมัน    (Deutsch)     ระดับ มหาวิทยาลัย-วัยงาน
ภาษาอิตาลี      (Italian)        ระดับ มหาวิทยาลัย-วัยงาน
ภาษาเกาหลี      (Korea)        ระดับ มหาวิทยาลัย-วัยงาน
ภาษารัสเซีย      (Russian)      ระดับ มหาวิทยาลัย-วัยงาน
CU-TEP                               
ระดับ ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย

TU-GET                                ระดับ ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย
IELTS                                   ระดับ ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย-วัยงาน
TOEIC                                   ระดับ ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย-วัยงาน                  
TOEFL                                   ระดับ มหาวิทยาลัย-วัยงาน        

ประเภทติวเตรียมสอบ ม.ปลายเข้ามหาวิทยาลัย
ONET,ANET
GAT ไทยเชื่อมโยง
GAT ภาษาอังกฤษ
PAT 1  (คณิตศาสตร์)
PAT 2  (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
PAT 3  (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)
PAT 4  (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)
PAT 5  (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)
PAT 6  (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)
PAT 7.1  (ภาษาฝรั่งเศส)
PAT 7.2  (ภาษาเยอรมัน)
PAT 7.3  (ภาษาญี่ปุ่น)
PAT 7.4  (ภาษาจีน)
PAT 7.5  (ภาษาบาลี)
PAT 7.7  (ภาษาสเปน)

ประเภทติวสอบหลักสูตรนานาชาติ (International)
IGCSE
SAT Part Math
SAT Part English
CU-AAT
CU-ATS

ประเภทติวสอบระดับมหาวิทยาลัย
แคลคูลัส 1,2,3  ของทุกมหาวิทยาลัย
ฟิสิกส์ 1,2         ของทุกมหาวิทยาลัย
เคมี 1,2,           ของทุกมหาวิทยาลัย
ชีววิทยา            ของทุกมหาวิทยาลัย
สรีรวิทยา           ของทุกมหาวิทยาลัย 
GED
GMAT
บัญชีขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง
Business Finance
สถิติ
เศรษฐศาสตร์
ติวสอบตรงมหิดลอินเตอร์


คอร์สยอดนิยมจุฬาหัวกะทิ

ระดับอนุบาล (เริ่มต้นที่ 180 บาท / ชม.)
จะได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ป.1 ของกลุ่มโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนอื่นๆ

ระดับประถมศึกษา (เริ่มต้นที่  200 บาท / ชม.)
จะได้พัฒนาเพิ่มทักษะทางการเรียนในทุกวิชาที่ต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้า ม.1 

มีวิชาสอนดังนี้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม คอมพิวเตอร์ เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนดัง และวิชาอื่นๆ


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 - ม. 3) (เริ่มต้นที่  200 บาท / ชม.)
จะได้พัฒนาเพิ่มทักษะทางการเรียนในทุกวิชาที่ต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้า ม.4

มีวิชาสอนดังนี้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม คอมพิวเตอร์ เตรียมสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนดัง และวิชาอื่นๆ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 -  ม. 6) (เริ่มต้นที่  250 บาท / ชม.)
จะได้พัฒนาเพิ่มทักษะทางการเรียนในทุกวิชาที่ต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

มีวิชาสอนดังนี้ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพขชีวภาพ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม สอบตรง  Admission A-NET O-NET  GAT  PAT  พื้นฐานทางวิศวกรรม  ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ความถนัดทางวิชาชีพครู ความถนัดทางศิลปกรรม

ระดับมหาวิทยาลัย (เริ่มต้นที่  300 บาท / ชม.)
จะได้พัฒนาเพิ่มทักษะทางการเรียนในทุกวิชา ช่วยให้ทำคะแนนได้ดี แก้ปัญหาเรียนไม่เข้าใจ

มีวิชาสอนดังนี้ สถิติ  แคลคูลัส  วิชาทางธุรกิจ การตลาด การเงิน  เคมี   ฟิสิกส์ และวิชาอื่นๆตามต้องการ

ระดับวัยทำงาน องค์กร หน่วยงาน บริษัทเอกชน (เริ่มต้นที่  300 บาท / ชม.)
อบรมทักษะภาษาต่างประเทศ การสนทนาในการทำงาน การเขียนจดหมายธุรกิจ 

มีวิชาสอนดังนี้ ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน บุคลิกภาพ และอื่นๆตามต้องการ 


ติวเตอร์สอนพิเศษระดับเด็กอนุบาล


ติวเตอร์สอนพิเศษระดับประถมศึกษา


ติวเตอร์สอนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ติวเตอร์สอนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ติวเตอร์สอนพิเศษระดับมหาวิทยาลัย